Salgs- og leveringsbetingelser

A: Med mindre andet er skriftligt aftalt med DDSR ApS, gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler og leverancer, uanset eventuel modstående afvigelse i købers ordre.

B: Tilbud fra DDSR ApS uden særlig acceptfrist bortfalder efter 30 dage fra tilbudsdato, men mindre andet er aftalt med DDSR ApS.

C: Annullering eller ændring af ordre kan kun ske efter aftale med DDSR ApS og kun mod at køber dækker DDSR ApS’s omkostninger.

D: Med mindre andet er aftalt er alle priser eksklusive levering, moms og afgifter.

E: Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaen og er gældende fra fakturadato.

F: Ved for sen betaling beregner DDSR ApS sig rente med 1% pr. påbegyndt måned.

G: Ved forsinket betaling er DDSR ApS berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 150,00 ved hver rykkerskrivelse

H: Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen eller hele købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som en væsentlig misligeholdelse af aftalen.

I: DDSR ApS forbeholder sig ejendomsretten indtil fakturaen er betalt.

J: Ved køb af softwarelicenser vil producentens licensbetingelser, som medsendes sammen med leveringen, være gældende, og køber forpligter sig til at følge disse betingelser uden forbehold.

K: DDSR giver ingen garanti for, at de solgte produkter er fejlfri og DDSR henviser til en eventuel garanti fra producenten af produktet, så garanti og periode afhænger således af den enkelte producent.

L: Køber er forpligtet til inden 5 dage fra levering, at foretage den fornødne undersøgelse af produktet for fejl og mangler samt at give DDSR besked om de konstaterede mangler.

M: Produkter kan kun returneres efter aftale med DDSR ApS og kun i original og ubeskadiget emballage, forsvarligt indpakket, hvilket også gælder produkter som returneres efter konstatering af fejl og mangler. Beskadiges produktet som følge af mangelfuld emballage eller indpakning, fortaber køber sin mangelindsigelse og returneringsret.

N: Fejl som følge af naturlig slid, overlast, mangelfuld betjening eller vedligeholdelse, hændelige uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

O: DDSR ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsører, som indtræder, mens varen er i Købers besiddelse. I øvrigt er DDSR ApS kun ansvarlig for skader , såfremt det kan bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af DDSR ApS eller personer som DDSR ApS er ansvarlig for.

DDSR er heller ikke ansvarlig for skader på produkter som køber fremstiller eller produkter hvori disse indgår.

DDSR ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab og DDSR ApS ansvar kan endvidere ikke overstige kr. 50.000,00 ligesom DDSR ApS kun er ansvarlig i 12 måneder fra købers overtagelse af produktet.

I den udstrækning, at DDSR ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde DDSR ApS skadesløs i samme omfang, som DDSR ApS ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

P: DDSR ApS ansvar for mangler er begrænset til omlevering og såfremt dette ikke er muligt, at fremsende en kreditnota til køber.

Q: Krav om erstatning af meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet tab som følge af en mangelfuld levering kan ikke gøres gældende overfor DDSR ApS.

R: DDSR ApS kan ikke gøres ansvarlig for tab af data og i forbindelse med Data Recovery hos IBAS/Kroll Ontrack i Danmark eller udlandet, er DDSR ApS kun af betragte som repræsentant for IBAS/Kroll Ontrack og derfor er IBAS/Kroll Ontracks salgs- og leveringsbetingelser gældende.

S: DDSR ApS er kun ansvarlig for skade, som den leverede vare forvolder på andre genstande og/eller personer, såfremt det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl begået ved fortsæt eller grov uagtsomhed fra DDSR ApS side. DDSR ApS erstatningspligt ved produktansvar kan dog ikke overstige en erstatning på kr. 50.000,00 inklusive omkostninger og renter, og DDSR ApS er aldrig ansvarlig for indirekte drifttab eller avancetab.

T: Ingen part er berettiget til erstatning eller til at ophæve en aftale i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes Force Majeure.

U: Force Majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller tilknyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer samt arbejdskonflikter, som ikke kunne være forudset af parterne ved aftalens indgåelse.

V: Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.